ANBI ANBI
ANBI-gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Helmond Asten Someren behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Helmond Asten Someren  (HAS)
Telefoonnummer (facultatief): 0492-539470
RSIN/Fiscaal nummer: 862165970
Website adres: https://helmond.protestantsekerk.net/anbi_1/
E-mail: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Postadres: Sperwerstraat 2
Postcode: 5702 PJ
Plaats: Helmond
 
De Protestantse Gemeente te HAS is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Wij willen een gastvrije pleisterplaats bieden, een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud waar iedereen een plaats kan vinden. Samen met ds. Corine Beeuwkes – van Ede, ds. Bernadette
van Litsenburg en kerkelijk werker Pieter Flach werken wij hieraan.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Helmond.


Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op  www.protestantsekerk.nl/visienota


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente Helmond Asten Someren
    begroting HAS rekening HAS rekening H+AS
    2021 2021 2020
Opbrengsten en Baten       
Opbrengsten onroerende zaken 28.979 19.916 39.105
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 13.176 5.064 9.916
Bijdragen van leden en anderen 154.191 161.911 161.908
Door te zenden collecten en giften 0 -7.400 218
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 8.115 2.973 2.488
Totaal baten A 204.461 182.464 213.635
Uitgaven en Kosten       
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 42.508 51.047 51.353
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 7.851 7.389 3.463
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 0 0 0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 171.673 143.684 162.913
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 6.919 6.274 3.764
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 10.413 9.669 10.669
Salarissen en vergoedingen 29.593 27.274 29.292
Kosten beheer, administratie en archief 15.443 25.082 24.884
Rentelasten/bankkosten 12.561 10.910 10.412
Totaal lasten A 296.961 281.329 296.750
         
Operationeel resultaat (A) -92.500 -98.865 -83.115
         
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 44.000 1.221.530 75.857
Incidentele lasten  0 -97.995 0
Incidentele baten en lasten (B) 44.000 1.123.535 75.857
         
Resultaat verslagjaar (A+B) -48.500 1.024.670 -7.258
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 36.000 85.219 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 12.500 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -969.178 -11.731
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0   0
    48.500 -883.959 -11.731
         
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 140.711 -18.989

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Algemeen
Deze jaarrekening van 2021 is de eerste van Protestantse Gemeente te Helmond en Asten Someren.
Het resultaat van 2021 komt uit op een positief saldo van 140.711 euro. 
In mei 2021 is over de jaarrekening 2020 gecommuniceerd met het RCBB. De aanbevelingen zijn verwerkt. Voor de jaarrekening van 2020 zijn de aparte cijfers van Helmond en Asten Someren samengevoegd weergegeven. 

Beleid
In het beleidsplan staat “het ontmoeten” ook in de samengevoegde gemeente centraal. Daarbij wordt ook gewerkt aan de modernisering van de kerkzaal. De renovatie van de kerkzaal is in voorbereiding en zal in 2022 tot uitvoering komen. Voor het overige is bij de fusiestukken het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te HAS gepresenteerd.
Opbrengsten en Baten
De opbrengst van de post “onroerende zaken” is aanmerkelijk lager doordat de verhuur in de Covid periode minimaal is geweest. De huuropbrengst van de woning Speelheuvelplein 7 is door verkoop weggevallen.
Uitgaven en Kosten
De hogere uitgave voor de post “gebouwen” is te herleiden door de transformatie van het Valkenest naar de Kaulenzaal.
Het pastoraat voor Asten Someren is in de loop van 2021 parttime ingevuld, dit was in de begroting 2021 voor het gehele jaar meegenomen.
De kosten voor het beheer en de administratie zijn hoger geworden. Met het aansluiten op het glasvezelnet is tegelijkertijd actie ondernomen om de gehele digitale omgeving te moderniseren. 
Wij hebben een gecertificeerd bureau ingeschakeld. Het resultaat is dat wij nu vanuit een veilige omgeving kunnen werken en minder kwetsbaar zijn.

Incidentele baten en lasten

Deze posten worden beïnvloed door het inbrengen van de beginbalans van de PG Asten Someren in de geïntegreerde jaarrekening 2021.

Toelichting op de begraafplaats
De begraafplaats van Someren die als annexe stichting functioneert is uitgebreid met de begraafplaats van Helmond. Er is nu een geïntegreerde afzonderlijke jaarrekening 2021 met een verklaring controlecommissie begraafplaats HAS.
ANBI-gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Helmond Asten Someren behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Helmond Asten Someren  (HAS)
Telefoonnummer (facultatief): 0492-539470
RSIN/Fiscaal nummer: 862165970
Website adres: https://helmond.protestantsekerk.net/anbi_1/
E-mail: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Postadres: Sperwerstraat 2
Postcode: 5702 PJ
Plaats: Helmond
 
De Protestantse Gemeente te HAS is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Wij willen een gastvrije pleisterplaats bieden, een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud waar iedereen een plaats kan vinden. Samen met ds. Corine Beeuwkes – van Ede, ds. Bernadette
van Litsenburg en kerkelijk werker Pieter Flach werken wij hieraan.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Helmond.


Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op  www.protestantsekerk.nl/visienota


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente Helmond Asten Someren
    begroting HAS rekening HAS rekening H+AS
    2021 2021 2020
Opbrengsten en Baten       
Opbrengsten onroerende zaken 28.979 19.916 39.105
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 13.176 5.064 9.916
Bijdragen van leden en anderen 154.191 161.911 161.908
Door te zenden collecten en giften 0 -7.400 218
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 8.115 2.973 2.488
Totaal baten A 204.461 182.464 213.635
Uitgaven en Kosten       
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 42.508 51.047 51.353
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 7.851 7.389 3.463
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 0 0 0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 171.673 143.684 162.913
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 6.919 6.274 3.764
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 10.413 9.669 10.669
Salarissen en vergoedingen 29.593 27.274 29.292
Kosten beheer, administratie en archief 15.443 25.082 24.884
Rentelasten/bankkosten 12.561 10.910 10.412
Totaal lasten A 296.961 281.329 296.750
         
Operationeel resultaat (A) -92.500 -98.865 -83.115
         
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 44.000 1.221.530 75.857
Incidentele lasten  0 -97.995 0
Incidentele baten en lasten (B) 44.000 1.123.535 75.857
         
Resultaat verslagjaar (A+B) -48.500 1.024.670 -7.258
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 36.000 85.219 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 12.500 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -969.178 -11.731
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0   0
    48.500 -883.959 -11.731
         
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 140.711 -18.989

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Algemeen
Deze jaarrekening van 2021 is de eerste van Protestantse Gemeente te Helmond en Asten Someren.
Het resultaat van 2021 komt uit op een positief saldo van 140.711 euro. 
In mei 2021 is over de jaarrekening 2020 gecommuniceerd met het RCBB. De aanbevelingen zijn verwerkt. Voor de jaarrekening van 2020 zijn de aparte cijfers van Helmond en Asten Someren samengevoegd weergegeven. 

Beleid
In het beleidsplan staat “het ontmoeten” ook in de samengevoegde gemeente centraal. Daarbij wordt ook gewerkt aan de modernisering van de kerkzaal. De renovatie van de kerkzaal is in voorbereiding en zal in 2022 tot uitvoering komen. Voor het overige is bij de fusiestukken het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te HAS gepresenteerd.
Opbrengsten en Baten
De opbrengst van de post “onroerende zaken” is aanmerkelijk lager doordat de verhuur in de Covid periode minimaal is geweest. De huuropbrengst van de woning Speelheuvelplein 7 is door verkoop weggevallen.
Uitgaven en Kosten
De hogere uitgave voor de post “gebouwen” is te herleiden door de transformatie van het Valkenest naar de Kaulenzaal.
Het pastoraat voor Asten Someren is in de loop van 2021 parttime ingevuld, dit was in de begroting 2021 voor het gehele jaar meegenomen.
De kosten voor het beheer en de administratie zijn hoger geworden. Met het aansluiten op het glasvezelnet is tegelijkertijd actie ondernomen om de gehele digitale omgeving te moderniseren. 
Wij hebben een gecertificeerd bureau ingeschakeld. Het resultaat is dat wij nu vanuit een veilige omgeving kunnen werken en minder kwetsbaar zijn.

Incidentele baten en lasten

Deze posten worden beïnvloed door het inbrengen van de beginbalans van de PG Asten Someren in de geïntegreerde jaarrekening 2021.

Toelichting op de begraafplaats
De begraafplaats van Someren die als annexe stichting functioneert is uitgebreid met de begraafplaats van Helmond. Er is nu een geïntegreerde afzonderlijke jaarrekening 2021 met een verklaring controlecommissie begraafplaats HAS.
terug