ANBI diaconie ANBI diaconie
ANBI verklaring van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond
Dit document bevat de voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI erkenning door de Belastingdienst. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor wie aan zo’n instelling een gift geeft, is dat bedrag aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

A. 
Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond
Telefoonnummer: 0492-539470
RSIN/Fiscaal nummer: 824278070
Website adres: http://helmond.protestantsekerk.net/
E-mail: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Adres: Sperwerstraat 2
Postcode: 5702 PJ
Plaats: Helmond
Postadres: Sperwerstraat 2
Postcode: 5702 PJ
Plaats: Helmond

De Protestantse gemeente te Helmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De Protestantse Gemeente te Helmond functioneert als pleisterplaats waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. We geven hier invulling aan door:
  • Er zijn voor iedereen
  • Laagdrempelig sociaal in de directe omgeving
  • Stimuleren van andere vormen van kerk-zijn
  • Over het voorgaande communiceren zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap
In toenemende mate treden we als kerk naar buiten. Voorbeelden daarvan zijn een uitnodigend winterprogramma met o.a. diverse gastsprekers, een kerkgebouw met mooie stilte- en ontmoetingsruimten en het via internet toegankelijk maken van kerkdiensten.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk in Nederland (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.protestantsekerk.nl.

Hier vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen  zijn terug te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.protestantsekerk.nl. De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond heeft geen medewerkers in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het Jaarverslag 2016-2017 en het Jaarwerkplan 2017-2018 treft u hier aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Helmond bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De grootte van het vermogen blijft op de lange termijn gelijk.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie,
zoals bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk, toerusting van vrijwilligers, beheer en administratie.
terug