Asten-Someren Asten-Someren

Wie zijn wij?


Wij zijn een protestantse geloofsgemeenschap die is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze gemeente telt ongeveer 400 leden, één derde hiervan woont in Asten, tweederde in Someren. Een gedeelte van de gemeente bestaat uit  “protestantse Brabantse families” die hier al enige generaties leven en hier meestal naar toe gekomen zijn om “te boeren”. Een ander deel van de gemeente bestaat uit mensen die de afgelopen tientallen jaren vanuit andere delen in Nederland hierheen zijn getrokken. Zij werken in Asten, Someren of in de regio.

Het grondgebied van onze kerkelijke gemeente betreft de plaatsen Someren en Asten en valt samen met de gemeentegrenzen. Hieronder vallen ook de kerkdorpen Lierop,
Someren-Eind, Someren-Heide, Ommel en Heusden (gemeente Asten).

Elke zondag, en op kerkelijke feestdagen vieren wij een kerkdienst.  Daarin proberen we elkaar te bemoedigen om Gods Naam hoog te houden, inspiratie op te doen, lief en leed te delen, troost en geborgenheid te vinden, en ons verlangen naar gave verhoudingen en een betere wereld levend te houden.

Andere bijzondere vieringen zijn: doopdiensten, diensten met en voor kinderen en jongeren, diensten waarvoor een koor wordt uitgenodigd of waarin er muziek wordt gemaakt met verschillende muziekinstrumenten, of diensten waarin de beamer wordt gebruikt, waardoor er ook met beeldtaal kan worden gewerkt.

Naast het woord “vieren” vinden wij het woord “ontmoeten” ook belangrijk.  Daarom is er na afloop van elke kerkdienst gezamenlijk koffiedrinken in het gemeentecentrum. Van die mogelijkheid wordt altijd volop en langdurig gebruik gemaakt.

De wekelijkse kerkdienst op zondag wordt gehouden om tien uur (10.00 uur).

Klik hier voor meer informatie over de kerkdiensten

 Als gemeente van Christus zijn wij ons bewust van onze taak in de wereld. Dat vullen we als individuele gelovigen in, maar we doen dat ook gezamenlijk, als gemeente. In iedere kerkdienst wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel  
en wordt er achtergrondinformatie gegeven bij dat doel. Ook zijn er in de Advents- en in de 40-dagentijd speciale diaconale acties.

De activiteiten van onze gemeente beperken zich niet tot de zondag. Er is een uitgebreid seizoensprogramma met activiteiten voor door de week. Die worden soms bezocht door dezelfde mensen die ook de kerkdiensten bezoeken, maar soms juist ook door anderen, protestanten of katholieken.

Wij vinden het belangrijk te bouwen aan contacten over de kerkmuren heen. Daarom zetten wij ons in voor de oecumene. Dat doen we o.a. door middel van oecumenisch opgezette gespreksgroepen, en oecumenische vieringen samen met de parochie in Lierop. Daarnaast doet onze predikant mee aan oecumenisch opgezette vieringen bij het Somerens ziekentriduüm en in het verzorgingshuis van Someren.
terug