Wat ons beweegt

Wat ons beweegt


(beleidsplan middellange termijn)

"Pleisteren" en de Gemeenteavond van 18 november 2014
 
Door: Inge van Kesteren, scriba
 
Zo'n 30 aanwezigen worden door de voorzitter van de Kerkenraad, Wilfred Achthoven, welkom geheten.
Opening met het gedicht "Een huis om stil te zijn" van het Nijkleaster in Friesland, een moderne pleisterplaats.
De leden van de beleidsplancommissie doen vervolgens het woord: Wilfred, Bart Huckriede en Jan Schrijver.
Wilfred vertelt hoe het beleidsplan tot stand gekomen is.
De boom is al eerder gepresenteerd op Startzondag.
Naar aanleiding van het bezoek van en aan de PG te Elst (de kerk als klooster) is in het nieuwe beleidsplan "ontmoeting" als thema gekozen met een boom daarvoor als symbool.
De kerk is een pleisterplaats, een plek om tot rust te komen, anderen te ontmoeten, je te bezinnen. Waar je - opgeladen - ook weer vandaan gaat om te proberen daarbuiten goede dingen te doen. Ontmoeting dus met God, anderen, de samenleving en jezelf.


Er zijn 4 thema's ontwikkeld.
1. Er zijn voor iedereen. Er is b.v. een ansichtkaart van de kerk gemaakt, die gestuurd zal worden naar een ieder, die dat nodig heeft. Kerkgangers kunnen daarop hun goede wensen en namen zetten.
2. Laagdrempelig sociaal zijn voor de directe omgeving. B.v. een stilteruimte, workshops, vaker eten met elkaar.
3. Stimuleren van andere vormen van kerkzijn. B.v. meditatiediensten, ademtochten (wandelingen o.l.v. Corine Beeuwkes-v.Ede).
4. Communicatie naar binnen en buiten. B.v. bijeenkomsten van Ontmoeting & Verdieping (O&V, voorheen Vorming & Toerusting), andere vormen van kerkdiensten, recente ZWOE-avond over duurzaamheid. Dat alles breder communiceren naar buiten.
 
Bart vertelt over de boom als symbool voor een pleisterplaats. Van oudsher een plek waar mensen onder samenkomen. Ontmoeting dus.
De aanwezigen krijgen een klein krentenboompje mee naar huis. De boom is ons nieuwe beeldmerk.
Het is de bedoeling om jaarlijks te komen vertellen hoe het met alle boompjes gegaan is.
Omdat het een beetje lastig is, om de boom ieder jaar uit te graven en mee te nemen, mag dit ook d.m.v. een foto, b.v. op de Facebook-pagina van de Bethlehemkerk.
Jan praat vervolgens verder over de boom. Omdat een boom groeit, moet er ook regelmatig gekeken worden naar de voortgang van de opgestarte acties. Het is niet de bedoeling, dat het beleidsplan over 5 jaar voor het eerst weer uit de kast gehaald wordt en er geconstateerd moet worden, dat de doelen (weer) niet gehaald zijn.
Er moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk samenhang tussen al bestaande dingen. Daarnaast kunnen dan enkele nieuwe acties worden gestart. Er moet goed gekeken worden, waar men elkaar kan versterken.
Met de mensen, die gaan meedraaien in de activiteiten, zal 2 maal per jaar gegeten worden. De eerste keer is er een "stamppot-diner" op 10 december.
Vervolgens wordt in 4 groepjes gebrainstormd over welke doelen gewenst zouden zijn.
* Een "ophaalmaatje" regelen, zodat mensen makkelijker naar de kerk kunnen komen. Iemand die je kan bellen als je vervoer nodig hebt.
* Hulp bij boodschappen doen, doktersbezoeken.
* Ansichtkaart van de kerk als teken van verbondenheid.
* De kerk op bepaalde vaste tijden openstellen, zodat iedereen zomaar kan binnenlopen.
* Het gebruik van een grote stamtafel, waaraan koffie gedronken kan worden al of niet met een gesprek.
* Diverse activiteiten: gespreksgroepen, expositie Bijbelse schilderijen, interculturele picknick.
* Taizé-diensten organiseren.
* Interactief kerkdiensten voorbereiden.
* Wijk-/weekbladen inschakelen voor bredere verspreiding van activiteiten binnen de kerk. Voor b.v. de Kerstmarkt zullen in de wijk van de kerk flyers bezorgd worden.
* Het programma van O&V breder publiceren, misschien samenwerking met de Volksuniversiteit?
* Het antwoordformulier voor nieuw ingekomenen wat warmer formuleren.


Marja Heinen sluit na de pauze af met een uiteenzetting over de ins en outs van kleuren.
Rood, geel en blauw zijn de primaire kleuren. Na menging ontstaan andere tinten, de secundaire kleuren.
De kleuren liggen in een cirkel. Tegenoverliggende kleuren versterken elkaar. Kleuren kunnen in talloze variaties met elkaar gemengd worden.
Na menging ontstaat er verschil in ondertoon (warmer / koeler), kleurdiepte (donker / licht) en helderheid (helder / gedempt/neutraal). Demonstratie d.m.v verschillende kleurstalen.
Ieder seizoen heeft zo ook eigen kenmerken. Lente en winter zijn b.v. helder, zomer en herfst neutraal.
Welke kleur(en) het beste passen bij iemand wordt bepaald aan de hand van kleur van huid, ogen en haren en de totale indruk van de persoon.
Mensen zijn veelkleurige wezens. Soms vloeken bepaalde kleuren (mensen) met elkaar. Je moet dus gewoon accepteren, dat niet iedereen een klik heeft met een ander.
Afsluiting van een leuke avond met een drankje.

 
terug